Business Growth Solutions
За нас

Професионалисти, с дългогодишен опит, постигнати резултати и лично отношение

Нашата мисия е всяка малка и средна компания да има достъп до инструменти за стратегическо планиране и изпълнение на световно ниво, за да бъде конкурентна, устойчива и успешна!

Стратегическо планиране

Оперативно изпълнение

стратегическо управление на продажбите

финансово планиране

Как добавяме
стойност

Подход, насочен към ефективност и устойчивост

Вие получавате цялостна подкрепа за управление на бизнеса, независимо от конкретните инструменти, които трябва да се използват.

Свалете нашите услуги и пакети

Проектът
SOLVIO

Дългогодишен
опит

Желание за подкрепа

Потенциал за развитие

Достъп до инструменти

партньори

Бизнес управление от световно ниво на едно място

Solvio е част от общност от професионалисти от целия свят, които имат доказан успех в стратегическо планиране и изпълнение. Ние използваме най-доброто от нашите партньори, за да получите подкрепа на световно ниво във всяко едно направление на Вашия бизнес!

изтории от
бизнеса

Истории от бизнеса

Това са примери на компании, които ни се довериха и работиха заедно с нас за постигане на устойчиво развитие на компанията си.

Ангажираност и видимост

Реорганизация и наследство

графики и лаптопи

Свържете се с Нас

>

Свържете се
с нас

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

>
Подготовка за Стратегическо планиране
Провеждане на Ден за стратегическо планиране
Изготвяне на Стратегия на компанията, включваща отговори на следните въпроси:
  • Къде искамe да бъдем?
  • Какво представляваме?
  • Къде се намираме?
  • Какво може да ни попречи?
  • Как да го постигнем?
Изработване на План за изпълнение на стратегията
Представяне на Стратегията и финализиране на детайлите по плана за изпълнението

ОПЕРАТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

>
Извършване на предварителен финансов анализ на компанията
Предоставяне на безплатен достъп за 12 месеца за 1 потребител до SaaS платформа за стратегическо планиране и изпълнение StrategyX
Набелязване на задачи и цели за изпълнение на стратегическите приоритети
Извеждане на ключови показатели за всяка цел и мониторинг
Споделяне на добри управленски практики за мотивация и ангажиране на служителите
Обсъждане на възникнали бизнес казуси от дейността на компанията
Две задължителни срещи месечно

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

>
Позициониране на компанията на пазара спрямо изготвената Стратегия, с цел увеличаване на продажбите и печалбата на компанията
Изработване на план за продажби Изработване на система за определяне възнагражденията на търговския екип
Изработване на търговска политика и съдействие за реализацията
Обучение по продажби
Съдействие при изготвяне на маркетингова стратегия
Съдействие при организация и провеждане на маркетингови мероприятия

ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ

>
Анализ на счетоводните данни и извеждане на финансови показатели на компанията за проследяване изпълнението на заложените стратегически цели
Финансов анализ на компанията
Изготвяне на годишен бюджет
Бизнес план за конкретен проект
Съдействие при извършване на инвентаризация

Реорганизация и наследство

Застрахователен брокер отбелязва ръст на приходите и печалбата през последните няколко години, но в компанията липсва ясна визия за бъдещето. Собствениците искат да я преструктурират за продължаващ растеж, след като те се оттеглят. Ние работихме с тях, за да изготвим стратегически план, който включва анализ на пазара, подобрения в управлението на риска, оптимизиране на бизнес процеси и инвестиции в технологии. Планът представи ясна визия, цели и план за изпълнение с ключови показатели, както и стъпки за реорганизация на компанията. Резултатът е увеличена ангажираност на служителите, оперативна ефективност и устойчив растеж, независим от оперативното участие на собствениците в управлението. Стратегическият план донесе успех на компанията в конкурентен пазар, гарантирайки дългосрочен растеж след оттеглянето на собствениците.

Ангажираност и видимост

Компания в областта на търговията на спортни стоки, изпитва проблеми с ниски печалби поради липса на ангажиране на служителите, неясни правила за стимулиране на работата им и липса на подходяща организационна структура.

След обстоен анализ на организационната структура на компанията идентифицирахме области за подобрение на ефективността и ангажираността на служителите. Също така установихме, че неясните правила за стимулиране на работата водят до липса на мотивация сред служителите.

Изградихме стратегически план, включващ инициативи за подобряване на организационната структура на компанията, като реструктуриране на екипите и преразглеждане на ролите на служителите за повишаване на отговорността и оптимизиране на процесите. Работихме и върху установяване на ясни правила за стимулиране, които да мотивират служителите и да подобрят комуникацията и сътрудничеството между тях.

В резултат на тези действия, се забеляза значително подобрение на печалбата и ангажираността на служителите. Новата организационна структура позволяви по-голяма ефективност и отговорност, докато ясните правила за стимулиране мотивираха служителите да работят на по-високо ниво. Собствениците забелязаха също така подобрена комуникация и сътрудничество, което води до по-позитивна и продуктивна работна среда.